Zmiana oprocentowania ze zmiennego na stałe

Zmiana oprocentowania

Zmiana oprocentowania ze zmiennego na stałe – na wniosek kredytobiorcy

Możesz zmienić oprocentowanie kredytu lub pożyczki zabezpieczonej hipotecznie ze zmiennej stopy procentowej na okresowo stałą stopę procentową. Będzie ona obowiązywała przez 5 lat. Przez 60 miesięcy od zawarcia aneksu nie zmieni się wysokość raty i oprocentowanie. Obowiązywał Cię będzie przez ten okres jeden stały harmonogram spłaty.

Zmiana stopy procentowej skutki:

 • stałe oprocentowanie przez 5 lat – niezmienne raty kredytu lub pożyczki,
 • zabezpieczenie przed zmianami rynkowymi, które wpływają na wysokość wskaźnika referencyjnego.

Możesz skorzystać z oferty jeśli:

 • posiadasz zdolność kredytową,
 • masz u nas kredyt lub pożyczkę zabezpieczone hipotecznie w PLN, na umowę z okresem obowiązywania dłuższym niż 5 lat,
 • nie masz zaległości w ich spłacie,
 • wywiązujesz się z warunków określonych w umowie,
 • złożysz wniosek o zmianę sposobu oprocentowania,
 • zaakceptujesz pięcioletni okres obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej,
 • podpiszesz aneks do swojej umowy.

Nowa konstrukcja oprocentowania i ryzyko

Przez 5 lat od dnia zawarcia aneksu, kredyt lub pożyczka zabezpieczone hipotecznie będą oprocentowane według okresowo stałej stopy procentowej, z której aktualną wysokością możesz zapoznać się w Tabeli oprocentowania dostępnej na stronie www.bspilzno.pl. Na wysokość raty kredytu lub pożyczki zabezpieczonej hipotecznie nie będzie mieć wpływu zmienność wskaźnika referencyjnego, który jest częścią składową oprocentowania zgodnie z umową. Zmiany tego wskaźnika w okresie stosowania okresowo stałej stopy nie mają wpływu na wysokość raty kredytu lub pożyczki. Może jednak okazać się, że rata kredytu lub pożyczki przy zastosowaniu okresowo stałej stopy procentowej będzie wyższa, niż gdyby była wyliczana z zastosowaniem oprocentowania zmiennego, tj. uwzględniającego bieżącą wartość wskaźnika referencyjnego wskazaną w umowie kredytu lub pożyczki, powiększoną o marżę Banku określoną w umowie kredytu lub pożyczki. Wskaźnik referencyjny stosowany w odniesieniu do kredytu lub pożyczki zabezpieczonej hipotecznie, oznacza dowolny indeks (np. WIBOR), stanowiący odniesienie do określenia kwoty przypadającej do zapłaty z tytułu zawartej umowy (ustalenie oprocentowania). Stała stopa procentowa, która jest określona w aneksie do umowy kredytu obowiązuje w okresie 60 miesięcy od pierwszego dnia okresu odsetkowego następującego po dniu wejścia  w życie  aneksu zmieniającego formułę oprocentowania . Jeżeli pierwszy dzień okresu odsetkowego następującego po dniu wejścia  w życie aneksu przypada w dniu wolnym od pracy, okres obowiązywania oprocentowania stałego rozpoczyna się w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. W dalszym okresie kredytowania obowiązuje zmienna stopa procentowa, która stanowi sumę marży określonej w umowie kredytu i wskaźnika referencyjnego WIBOR.

Kiedy nie możesz zmienić oprocentowania?

Na przełomie okresu, gdzie ma nastąpić zmiana formuły oprocentowania kredytu Kredytobiorca nie ma możliwości dokonywania zmian mających wpływ na zmianę harmonogramu Umowy kredytu, takich jak:

 • skorzystanie z wakacji kredytowych,
 • zmiana terminu daty spłat rat kredytu w danym miesiącu kalendarzowym,
 • zmiana metody spłat rat kredytu.

Pozostałe aktualności