Reklamacje

BS w Pilźnie

O Banku
Historia Banku
Zarząd Banku
Rada nadzorcza
Placówki banku
Szkolne Kasy Oszczędności
Dane informacyjne banku
Reklamacje

Bank Spółdzielczy w Pilźnie zapewnia klientom możliwość złożenia reklamacji

 1. osobiście w siedzibie Banku lub w dowolnej placówce Banku, na piśmie lub ustnie do protokołu;

 2. telefonicznie w formie ustnej poprzez kontakt z numerami podanymi na stronie internetowej Banku;

 3. listownie w formie pisemnej na adres siedzibyBanku lub dowolnej placówki Banku;

 4. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres skrzynki do elektronicznych doręczeń podany na stronie inetrnetowej;

 5. faksem w formie pisemnej na numery placówek Banku, podane na stronie internetowej Banku, z zastrzeżeniem pkt. 11.

  Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej  powinna zawierać:

 6. imię i nazwisko lub nazwę klienta;

 7. adres korespondencyjny;

 8. dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta;

 9. oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń;

 10. w przypadku formy pisemnej wymagany jest własnoręczny podpis klienta;

 11. w przypadku przesłania reklamacji na adres skrzynki do elektronicznych doręczeń lub na skrzynkę EPUAP wymagany jest podpis elktroniczny.

Dodatkowo, w celu ułatwienia identyfikacji klienta, formularz reklamacji może zawierać następujące dane: PESEL, NIP lub REGON.

Wzory formularzy reklamacyjnych stanowią załączniki nr 1-2 do obowiązującego w Banku „Regulaminu rozpatrywania skarg/reklamacji klientów Banku Spółdzielczego w Pilźnie”.

W przypadku transakcji dokonanych kartami płatniczymi obowiązują formularze reklamacyjne stanowiące załączniki nr 10 (klienci indywidualni) i 11 (reprezentanci klientów instytucjonalnych) do ww. Regulaminu.

Przenieś konto
do Banku Spółdzielczego
w Pilźnie

Formalności załatwimy za Ciebie!