Kredyt Mieszkaniowy "mój dom"

Zrealizuj swoje cele mieszkaniowe już dziś i nie odkładaj marzeń na później!

Poznaj korzyści kredytu mieszkaniowego MÓJ DOM oferowanego przez Bank Spółdzielczy w Pilźnie.

 • zakup działki budowlanej;
 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
 • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;
 • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności;
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
 • wykończenie lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego zakupionego na rynku pierwotnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu Mój Dom
 • remont lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego zakupionego na rynku wtórnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu Mój Dom;
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
  • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
  • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
  • zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;
 • zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku (inwestycje mieszkaniowe realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową);
 • spłata zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego w innym banku, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Regulaminu i Instrukcji;
 • refinansowanie kosztów nabycia poniesionych przez Kredytobiorcę na cele mieszkaniowe oraz kosztów poniesionych, które zostały poniesione przez Kredytobiorcę maksymalnie do 12 miesięcy od daty podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność na Kredytobiorcę lub  na cele mieszkaniowe, od 12 miesięcy od daty rozpoczęcia przedsięwzięcia;
 • refinansowanie kosztów poniesionych na cele, w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego lub aktu przenoszącego własność na Kredytobiorcę;

 

Oraz dowolny cel konsumpcyjny, o ile nie stanowi więcej niż 15% kwoty udzielanego kredytu.

Warunki kredytu mieszkaniowego

Możesz zmienić oprocentowanie kredytu lub pożyczki zabezpieczonej hipotecznie ze zmiennej stopy procentowej na okresowo stałą stopę procentową. Będzie ona obowiązywała przez 5 lat. Przez 60 miesięcy od zawarcia aneksu nie zmieni się wysokość raty i oprocentowanie. Obowiązywał Cię będzie przez ten okres jeden stały harmonogram spłaty.

Zmiana stopy procentowej skutki:

 • stałe oprocentowanie przez 5 lat – niezmienne raty kredytu lub pożyczki,
 • zabezpieczenie przed zmianami rynkowymi, które wpływają na wysokość wskaźnika referencyjnego.

Możesz skorzystać z oferty jeśli:

 • posiadasz zdolność kredytową,
 • masz u nas kredyt lub pożyczkę zabezpieczone hipotecznie w PLN, na umowę z okresem obowiązywania dłuższym niż 5 lat,
 • nie masz zaległości w ich spłacie,
 • wywiązujesz się z warunków określonych w umowie,
 • złożysz wniosek o zmianę sposobu oprocentowania,
 • zaakceptujesz pięcioletni okres obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej,
 • podpiszesz aneks do swojej umowy.

Nowa konstrukcja oprocentowania i ryzyko

Przez 5 lat od dnia zawarcia aneksu, kredyt lub pożyczka zabezpieczone hipotecznie będą oprocentowane według okresowo stałej stopy procentowej, z której aktualną wysokością możesz zapoznać się w Tabeli oprocentowania dostępnej na stronie www.bspilzno.pl. Na wysokość raty kredytu lub pożyczki zabezpieczonej hipotecznie nie będzie mieć wpływu zmienność wskaźnika referencyjnego, który jest częścią składową oprocentowania zgodnie z umową. Zmiany tego wskaźnika w okresie stosowania okresowo stałej stopy nie mają wpływu na wysokość raty kredytu lub pożyczki. Może jednak okazać się, że rata kredytu lub pożyczki przy zastosowaniu okresowo stałej stopy procentowej będzie wyższa, niż gdyby była wyliczana z zastosowaniem oprocentowania zmiennego, tj. uwzględniającego bieżącą wartość wskaźnika referencyjnego wskazaną w umowie kredytu lub pożyczki, powiększoną o marżę Banku określoną w umowie kredytu lub pożyczki. Wskaźnik referencyjny stosowany w odniesieniu do kredytu lub pożyczki zabezpieczonej hipotecznie, oznacza dowolny indeks (np. WIBOR), stanowiący odniesienie do określenia kwoty przypadającej do zapłaty z tytułu zawartej umowy (ustalenie oprocentowania). Stała stopa procentowa, która jest określona w aneksie do umowy kredytu obowiązuje w okresie 60 miesięcy od pierwszego dnia okresu odsetkowego następującego po dniu wejścia  w życie  aneksu zmieniającego formułę oprocentowania . Jeżeli pierwszy dzień okresu odsetkowego następującego po dniu wejścia  w życie aneksu przypada w dniu wolnym od pracy, okres obowiązywania oprocentowania stałego rozpoczyna się w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. W dalszym okresie kredytowania obowiązuje zmienna stopa procentowa, która stanowi sumę marży określonej w umowie kredytu i wskaźnika referencyjnego WIBOR.

Kiedy nie możesz zmienić oprocentowania?

Na przełomie okresu, gdzie ma nastąpić zmiana formuły oprocentowania kredytu Kredytobiorca nie ma możliwości dokonywania zmian mających wpływ na zmianę harmonogramu Umowy kredytu, takich jak:

 • skorzystanie z wakacji kredytowych,
 • zmiana terminu daty spłat rat kredytu w danym miesiącu kalendarzowym,
 • zmiana metody spłat rat kredytu.

Dla oprocentowania okresowo – stałego:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 9,89% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 150.000,00 zł okres kredytowania: 180 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo – stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 9,23 % w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 8,66% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,16%) i indywidualnie ustalonej marży  w wysokości 1,50% , 180 rat miesięcznych malejących (raty  kapitałowe  równe  w  całym  okresie  spłaty  w  wysokości  833,33  zł  każda,  raty odsetkowe malejące naliczane od salda zadłużenia); najwyższa rata kapitałowo – odsetkowa w wysokości 2.009,81 zł. Całkowity koszt kredytu 104.575,63 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 101.356,63 zł, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3.000,00 zł. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 254.575,63 zł. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Dla oprocentowania zmiennego:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu wynosi: 9,42% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu: 150 000,00 zł (bez kredytowanych kosztów), okres kredytowania: 15 lat, wkład własny: 20% wartości nieruchomości, oprocentowanie zmienne kredytu: 8,66% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR3M: 7,16%) i marży Banku w wysokości 1,50 p.p.; 180 rat miesięcznych malejących (raty  kapitałowe  równe  w  całym  okresie  spłaty  w  wysokości  833,33  zł  każda,  raty odsetkowe malejące naliczane od salda zadłużenia); najwyższa rata kapitałowo – odsetkowa w wysokości 1.931,85 zł;  Całkowity koszt kredytu: 100.686,61, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 97.467,61 zł, prowizja (niekredytowana) za udzielenie kredytu: 2,00% kwoty kredytu tj. 3 000,00 zł; prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego: 0,00 zł (jednorazowo), opłata sądowa za wpis hipoteki: 200,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych PCC 19,00 zł; W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 250.686,61 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

Wyliczenia reprezentatywne dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego „Mój Dom” na dzień 27.12.2022r:

Korzystne warunki,
szybka decyzja
minimum formalności!

Kredyty w BS Pilzno