Bank Spółdzielczy w Pilźnie

2021-04-09

KOMUNIKATY -TARCZA PFR 2.0


KOMUNIKAT NR 1

 

Szanowni Państwo zgodnie z Regulamin PFR każdy Beneficjent jest uprawiony do zwrócenia się do PFR za pośrednictwem Banku, o którym mowa w ust. 2 poniżej, z zapytaniem dotyczącym (i) otrzymanej przez Beneficjenta odmowy udzielenia Subwencji Finansowej, w odpowiedzi na Wniosek, pod warunkiem udokumentowania przez Beneficjenta różnic w treści odmowy, a rzeczywistym stanem faktycznym lub (ii) błędu Beneficjenta w złożonym Wniosku, który skutkował przyznaniem Subwencji Finansowej w kwocie rażąco niższej niż maksymalna kwota, o którą mógł nioskować Beneficjent.

2. Wszelkie zapytania, o których mowa w ust. 1 powyżej należy kierować do PFR za pośrednictwem Banku Spółdzielczego Pilźnie, w którym Beneficjent złożył Wniosek."

 

 1. Zgłoszenie Kwalifikowane – oznacza Zgłoszenie, które:

  • zostało złożone przez Zgłaszającego w związku z brakiem możliwości uzyskania przez Wnioskodawcę, za pośrednictwem wniosku lub odwołania, subwencji finansowejw wysokości, do której uzyskania Wnioskodawca uprawniony jest zgodnie z założeniami Tarczy Finansowej 2.0,

  • nie może zostać rozpoznane samodzielnie przez Bank z uwagi na konieczność podjęcia szeregu czynności zmierzających do wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a danymi pozyskanymi przez PFR od instytucji zewnętrznych, które to rozbieżności wpłynęły na udzielenie subwencji finansowej w kwocie niższej niż kwota, do której Wnioskodawca jest uprawniony zgodnie z założeniami Tarczy Finansowej 2.0, 

  • dotyczy błędów w oświadczeniach złożonych przez Beneficjenta we Wniosku, których usunięcie nie jest możliwe poprzez złożenie odwołania, takich jak błędne określenie statusu Beneficjenta (Mikrofirma/MŚP) lub udzielenie Beneficjentowi subwencji finansowej w kwocie przewyższającej limity pomocy publicznej mające zastosowanie do Beneficjenta,

   zawiera:

  • wyczerpujący opis stanu faktycznego wraz z wyraźnym wskazaniem oczekiwanego przez Wnioskodawcę sposobu rozstrzygnięcia,

  • wszystkie aktualne dokumenty urzędowe niezbędne do ustalenia stanu faktycznego, wystawione i uwierzytelnione przez odpowiednie instytucje (ZUS, KAS itp.) lub inne dokumenty prywatne niezbędne do rozstrzygnięcia, albo

   nie dotyczy:

  • porad prawnych i interpretacji postanowień założeniami Tarczy Finansowej 2.0,

  • stanu faktycznego, który został opisany w ramach innego otwartego Zgłoszenia Kwalifikowanego.

 2. Zgłoszenie Informacyjne – oznacza Zgłoszenia opisane w kategorii 7 Zgłoszeń Kwalifikowanych, Zgłoszenie może być założone przez Bank lub założone w imieniu Beneficjenta przez Bank.

 3. Zgłoszenie Bankowe – oznacza Zgłoszenie dotyczące działalności Banku Spółdzielczego oraz inne Zgłoszenie nie będące Zgłoszeniem dotyczącym działalności Banku Spółdzielczego, Zgłoszeniem Kwalifikowanym, Zgłoszeniem Informacyjnym lub Zgłoszeniem PFR.

 4. Zgłoszenie niekwalifikowane – każde zapytanie/problem Beneficjenta związany z Tarczą Finansową PFR 2.0, a nie kwalifikujące się do kategorii ww. Zgłoszeń.

 

Bank przyjmuje zgłoszenie reklamacji na załączonym formularzu do którego należy załączyć wymagane dokumenty w formie papierowej w placówce banku lub w formie skanu dokumentów przesłanych na adres e-mail: kredyty@bspilzno.pl.

Formularz zgłoszeniowy.xls

 

KOMUNIKAT NR 2

 

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że PFR w dniu 3 lutego 2021 r. dokonał zmiany obecnie obowiązującej treści Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Zmiana Regulaminu weszła w życie w dniu  5 lutego 2021 r.

Regulamin programu PFR 2.0

 

Powrót

Płatności zbliżeniowe kartą
do 100zł bez podawania PIN

Zaloguj się

Zaloguj

Nie pamiętam hasła - Wygeneruj nowe

Nie pamiętam hasła

Podaj adres e-mail użyty do logowania

Element zostanie usunięty i nie będzie można go przywrócić