Komunikaty - Tarcza finansowa PFR

2020-05-06

KOMUNIKAT NR 1

 

Szanowni Przedsiębiorcy

W trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od  przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających  się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT. Proces walidacji  wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o  subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.

 

KOMUNIKAT NR 2

 

Kalkulator subwencji

 

 

Serwis internetowy Grupy BPS o działaniach pomocowych dla Klientów

Wszystkich naszych Klientów, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku
z epidemią koronawirusa zapraszamy do odwiedzenia serwisu internetowego Grupy BPS zawierającego informacje o działaniach pomocowych. W jednym miejscu znajdą Państwo materiały informacyjne dotyczące wsparcia dla Klientów indywidualnych i firm oferowanego przez Banki Spółdzielcze z Grupy BPS oraz instytucje państwowe. Strona zwiera m.in. obszerne informacje na temat Tarczy Finansowej PFR, w tym Kalkulator, za pomocą którego  przedsiębiorcy mogą wyliczyć przewidywaną wysokość subwencji PFR.

Serwis dostępny jest pod adresem:

www.grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow

Na stronie znajdą Państwo:

 • Informacje na temat Tarczy Finansowej PFR, w tym:
  • o warunkach finansowania dla mikro i MŚP
  • linki do dokumentów: „Najczęściej zadawane pytania” oraz „Przewodnika dla mikro, małych i średnich firm”
  • kalkulator, za pomocą którego przedsiębiorcy mogą wyliczyć w jakiej wysokości mogą otrzymać wsparcie finansowe z PFR
  • dokument „Jak określić liczbę pracowników, aby ustalić czy firma należy do grupy mikrofirm lub MŚP oraz jak określić liczbę pracowników w celu ustalenia wysokości subwencji dla mikrofirmy, a następnie jej częściowego umorzenia?”
  • informację jak się przygotować do złożenia wniosku
  • informację o bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez PFR dla przedsiębiorców.
 • Informacje o wybranych aspektach Tarczy Antykryzysowej
 • Przydatne linki – wskazanie na strony internetowe, zawierające istotne informacje
  o programach pomocowych
 • Szkolenia –  informacje o webinariach i innych dostępnych formach edukacji, pozwalających zdobyć wiedzę w tematyce pomocowej.

Serwis jest na bieżąco aktualizowany i uzupełniany. Wierzymy, że będzie dla Państwa ułatwieniem w wyszukiwaniu informacji o działaniach pomocowych.

 

KOMUNIKAT NR 3

 

Szanowni Państwo

W świetle zapisów §11 ust.11 Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”, przedsiębiorca jest zobowiązany dostarczyć do Banku nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.: 

1) dokumenty potwierdzające, że osoba składająca Wniosek była umocowana do złożenia Wniosku oraz akceptacji i zawarcia umowy subwencji finansowej (tj. w zależności od sytuacji: pełnomocnictwo, informację odpowiadającą odpisowi pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 2 do w/w Regulaminu; 

oraz 

2) oświadczenie Beneficjenta o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia Umowy Subwencji Finansowej, wzór tego oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do w/w Regulaminu.

 

Regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym "Tarcza Finansowa PFR dla małych i średnich firm".pdf

 

Polski Fundusz Rozwoju wymaga, by pełnomocnictwo udzielone osobie, która złożyła Wniosek lub zawarła umowę subwencji finansowej w imieniu klienta, zostało podpisane wyłącznie przez osoby upoważnione do reprezentacji klienta, których dane ujawnione są  w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i dostarczone do Banku wyłącznie za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

 

Pełnomocnictwo powinno być co najmniej z daty złożenia wniosku o subwencję i nie powinno być datowane później.

 

 

KOMUNIKAT NR 4

 

Szanowni Państwo

PFR dokonał zmiany w obecnie obowiązującej treści Regulaminu ubiegania się o udział  w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych  i Średnich Firm”. Stosownie do § 11 ust. 6 umowy subwencji finansowej oraz § 16 ust. 1 Regulaminu, niniejsza zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o zmianie Regulaminu na stronie www.pfrsa.pl, tj. w dniu 28 maja 2020 r. 

 

W załączeniu przekazujemy Państwu:

 

Regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym "Tarcza Finansowa PFR dla małych i średnich firm" po zmianach od 28052020.pdf

 

Rejestr dokonanych zmian.pdf

 

KOMUNIKAT NR 5

 

Szanowni Państwo

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi wprowadzenia od 18 maja br. możliwości składania wniosków w ramach trybu odwołań Tarczy Finansowej PFR uprzejmie informujemy, że:
 
1. Tryb odwoławczy dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji, gdy klient otrzymał decyzję pozytywną  o przyznaniu Subwencji Finansowej w kwocie niższej niż wnioskowana przez niego. Klient może złożyć odwołanie od takiej Decyzji, ubiegając się o wypłatę dodatkowej kwoty Subwencji Finansowej w wysokości różnicy między kwotą Subwencji Finansowej objętej wnioskiem i już otrzymaną przez klienta kwotą Subwencji.

  2. Klient może złożyć jedynie dwa odwołania od pierwotnej Decyzji PFR odnoszącej się do wniosku o wypłacie Subwencji Finansowej w kwocie niższej niż wnioskowana lub o odmowie udzielenia Subwencji w całości, przy czym możliwość złożenia drugiego odwołania przysługuje wyłącznie klientowi, któremu w wyniku wniosku i/lub pierwszego odwołania,  nie została wypłacona łącznie pełna pierwotnie wnioskowana kwota Subwencji Finansowej,  a każde kolejne odwołanie będzie odrzucane przez PFR bez rozpatrywania. 

3. Przed złożeniem odwołania klient powinien: 

1) wyjaśnić z odpowiednimi instytucjami (np. Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub właściwym Urzędem Skarbowym) rozbieżności danych w rejestrach tych instytucji ze stanem deklarowanym we wniosku;  oraz 

2) upewnić się, że odpowiednie dane zostały uaktualnione w odpowiednich rejestrach. 

4. We wniosku odwoławczym podstawione zostaną dane wcześniej podane przez klienta  z możliwością zmiany tylko i wyłącznie niektórych z nich. 

5. Klient powinien złożyć odwołanie:

1) nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty zawarcia Umowy Subwencji Finansowej;

2) w tym samym Banku, w którym składany był wniosek; 

3) z numerem Umowy Subwencji Finansowej wygenerowanej przez Bank dla Klienta podczas przyjmowania wniosku;  oraz 

4) zawierające wszystkie oświadczenia, które są wymagane dla złożenia wniosku, także  w przypadku, gdy odwołanie składa ta sama osoba upoważniona, która złożyła wniosek. 

6. Ścieżka wniosku odwoławczego w systemie elektronicznym jest taka sama jak wniosku  o subwencję - wybierając opcję: [Wnioski/Wniosek tarcza] → [Nowy wniosek]

 

Dodatkowo informujemy, że w najbliższym czasie zostanie uruchomiony proces reklamacyjny, który:

1) dotyczy rozbieżności między danymi zawartymi we wniosku, a danymi zawartymi  w rejestrach służących do walidacji wniosku (w tym ZUS i KAS), których nie można usunąć poprzez porównanie tych danych w sposób elektroniczny. Klient zobowiązany będzie przedstawić wszystkie niezbędne zaświadczenia z KAS i ZUS o niezaleganiu  z płatnościami podatków i składek na ZUS;

2) dotyczy oczywistego błędu pisarskiego popełnionego przez klienta we wniosku lub odwołaniu, który spowodował wydanie ostatecznej Decyzji PFR przyznającej Subwencję Finansową w kwocie rażąco niższej, niż możliwa do uzyskania, lub błędu popełnionego przez klienta we wniosku lub odwołaniu, który spowodował wydanie Decyzji PFR przyznającej Subwencję Finansową w kwocie wyższej, niż możliwa do uzyskania, 

3) formułuje roszczenia odszkodowawcze wobec PFR;

4) dotyczy Decyzji PFR w przedmiocie umorzenia Subwencji Finansowej. 

 

Na bieżąco, w kolejnych komunikatach będziemy Państwa informować o dacie wprowadzenia procesu reklamacyjnego.

 

KOMUNIKAT NR 6

 

Informujemy, że od dnia 18 maja br. klienci, którym Polski Fundusz Rozwoju przyznał subwencję w kwocie niższej od wnioskowanej, mają możliwość odwołać się od tej decyzji. Poniżej przekazujemy kluczowe informacje dotyczące odwołań:
 
1) W jakiej sytuacji i kiedy klient może złożyć wniosek odwoławczy?

Klient może odwołać się od decyzji PFR, jeśli przyznano mu niższą kwotę subwencji finansowej niż ta, o którą wnioskował. Odwołanie może złożyć tylko na kwotę różnicy pomiędzy tymi kwotami. Wniosek odwoławczy można złożyć maksymalnie w ciągu  2 miesięcy od dnia otrzymania decyzji, od której klient się odwołuje.
 
2) Ile razy klient może złożyć wniosek odwoławczy?

Klient może złożyć wniosek odwoławczy maksymalnie 2 razy. Każdy kolejny wniosek  odwoławczy zostanie odrzucony przez PFR. Drugi wniosek odwoławczy może złożyć tylko ten klient, któremu w wyniku wniosku pierwotnego i pierwszego odwołania nie została wypłacona łącznie maksymalna kwota, którą podał we wniosku.
 
3) O czym klient powinien wiedzieć składając wniosek odwoławczy?

Wniosek odwoławczy:

a) może być złożony przez inną osobę, która reprezentuje firmę;

b) musi być złożony w tym samym banku, w którym złożony jest wniosek pierwotny;

c) musi zawierać ID wniosku pierwotnego oraz wszystkie oświadczenia, takie jak  we wniosku pierwotnym, w tym: o wszystkie oświadczenia wiedzy na temat przedsiębiorcy i jego sytuacji gospodarczej o wszystkie oświadczenia własne osoby składającej wniosek (potwierdzające posiadanie pełnomocnictwa, o odpowiedzialności karnej, RODO itd.), nawet jeśli wniosek odwoławczy składa ta sama osoba, która podpisywała Umowę.
 
 
4) Czego klient nie może zmienić we wniosku odwoławczym?

a) statusu firmy, tzn. jest mikroprzedsiębiorcą czy MŚP;

b) miesiąca spadkowego;

c) miesiąca, do którego porównuje miesiąc spadkowy;

d) liczby pracowników (należy podać liczbę pracowników na miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia pierwotnego wniosku, tzn. jeśli klient złożył wniosek w kwietniu, a odwołuje się od decyzji w maju, to liczbę pracowników podaje na marzec).
 
5) Co klient powinien sprawdzić zanim złoży wniosek odwoławczy?

a) czy nie ma zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych lub wobec ZUS;

b) czy liczba pracowników, która została zgłoszona do ZUS jest zgodna z rzeczywistością;

c) czy spełnia inne wymogi formalne, takie jak rezydencja podatkowa w Polsce, nie działa  w branży wykluczonej z pomocy.
 
6) Kiedy klient nie może złożyć wniosku odwoławczego?

a) w przypadku kiedy jego pierwszy wniosek został zaakceptowany w kwocie jaką ma podaną we wniosku;

b) w sytuacji, gdy jego pierwszy wniosek nie został jeszcze rozpatrzony przez PFR;

c) klient otrzymał od PFR decyzję negatywną – w takiej sytuacji musi złożyć nowy wniosek.
 
7) Jakie mogą być decyzje PFR w procesie odwoławczym?

a) negatywna – nie dochodzi do wypłaty świadczenia;

b) częściowo pozytywna – następuje wypłata dodatkowego świadczenia, ale na mniejszą kwotę niż podana we wniosku;

c) w pełni pozytywna – następuje wypłata dodatkowego świadczenia do wysokości podanej we wniosku kwoty.
 
8) Jak klient może złożyć nowy wniosek odwoławczy?

Klient, któremu przyznano niższą kwotę subwencji finansowej niż ta, o którą wnioskował, ma udostępniony w swojej bankowości elektronicznej specjalny wniosek, który służy do złożenia wniosku odwoławczego. Każdy inny klient może złożyć wniosek na standardowych zasadach.

 

KOMUNIKAT NR 7

 

Szanowni Państwo zgodnie z Regulamin PFR

" § 14. 1. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu dotyczących Odwołań, każdy Beneficjent jest uprawiony do zwrócenia się do PFR za pośrednictwem Banku, o którym mowa w ust. 2 poniżej, z zapytaniem dotyczącym (i) otrzymanej przez Beneficjenta odmowy udzielenia Subwencji Finansowej, w odpowiedzi na Wniosek, pod warunkiem udokumentowania przez Beneficjenta różnic w treści odmowy, a rzeczywistym stanem faktycznym lub (ii) błędu Beneficjenta w złożonym Wniosku, który skutkował przyznaniem Subwencji Finansowej w kwocie rażąco niższej niż maksymalna kwota, o którą mógł nioskować Beneficjent.

2. Wszelkie zapytania, o których mowa w ust. 1 powyżej należy kierować do PFR za pośrednictwem Banku, w którym Beneficjent złożył Wniosek."

 

Zgłoszenie kwalifikowane (reklamacja) – rozpatrywane będzie przez analityka PRF i oznacza zgłoszenie, które:

 1. dotyczy rozbieżności między danymi zawartymi we Wniosku, a danymi zawartymiw rejestrach służących do walidacji Wniosku (w tym ZUS i KAS), których nie można usunąć poprzez porównanie tych danych w sposób elektroniczny. Zgłoszenie może uzyskać status Zgłoszenia Kwalifikowanego tylko w przypadku przedstawienia przez Klienta wszystkich niezbędnych zaświadczeń z KAS i ZUS o niezaleganiuz płatnościami podatków i składek na ZUS (rozbieżność danych);

 2. dotyczy oczywistego błędu pisarskiego popełnionego przez Klienta we Wniosku lub Odwołaniu, który spowodował wydanie ostatecznej decyzji PFR przyznającej subwencję finansową w kwocie rażąco niższej, niż możliwa do uzyskania zgodnie z Regulaminem, lub błędu popełnionego przez Klienta we Wniosku lub Odwołaniu, które spowodowały wydanie decyzji PFR przyznającej subwencję finansowąw kwocie wyższej, niż możliwa do uzyskania zgodnie z Regulaminem (błąd Beneficjenta);

 3. dotyczy decyzji PFR w przedmiocie umorzenia subwencji finansowej (umorzenia);

 4. zgłoszenie inne niż określone w lit. (a)-(c) powyżej, które w ocenie Banku wymaga przekazania do PFR dodatkowych informacji lub stanowiska w sprawie oraz indywidualnego rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi, (konieczność przedstawienia informacji do PFR).

Bank przyjmuje zgłoszenie reklamacji na załączonym formularzu do którego należy załączyć wymagane dokumenty w formie papierowej w placówce banku lub w formie skanu dokumentów przesłanych na adres e-mail: kredyty@bspilzno.pl.

Formularz zgłoszenia reklamacji.xls

Archiwum wiadomości
© 2021 Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Wszystkie prawa zastrzeżone
projekt: bestudio.pl
Strona główna     ::     Polityka cookies    ::     Bankowość internetowa    ::     Mapa strony     ::     Do góry