Działania pomocowe dla Klientów w związku z sytuacją finansową spowodowaną epidemią koronawirusa

SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW

Na czym polegają działania pomocowe i kogo dotyczą?

 

Klientom prowadzącym działalność gospodarczą lub rolniczą, których sytuacja finansowa uległa znacznemu pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa, udostępniamy rozwiązania pozwalające:

odroczyć raty kredytu lub odnowić okres kredytowania. Umożliwiamy bezpłatnie zawieszenie spłaty (odroczenie) maksymalnie 6 rat kapitałowych kredytów.

 

Zawieszenie spłaty rat dotyczy kredytów obrotowych i inwestycyjnych.

 

Kto może złożyć wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu? 

 

Opcja odroczenia spłaty rat kredytu jest dostępna dla Kredytobiorców, którzy uzasadnią konieczność odroczenia spłaty rat kredytu pogorszeniem sytuacji finansowej spowodowanej pandemią koronawirusa i wypełnią stosowny wniosek.

 

 

Co oznacza odroczenie spłaty rat kapitałowych?

 

Odroczenie obejmuje wyłącznie spłatę kapitału kredytu. W okresie odroczenia spłaty rat kapitału, Kredytobiorca zobowiązany jest spłacać tylko odsetki od udzielonego kredytu. Oznacza to, że Kredytobiorca spłaca tylko część odsetkową raty (odsetki będą naliczane na dotychczasowych zasadach od aktualnego zadłużenia), ale nie musi spłacać rat kapitałowych. Kredytobiorca może skorzystać z zawieszenia do 6 następujących po sobie rat kredytu.

 

Czy po zakończeniu okresu zawieszenia raty kapitałowej dotychczas płacone raty kapitałowo-odsetkowe zmienią się?

 

Skorzystanie z odroczenia spłaty rat kredytu może powodować – w zależności od wyboru Kredytobiorcy:

 

 • wydłużenie okresu kredytowania odpowiednio o termin wynikający z okresu odroczenia – wówczas raty kapitałowe pozostaną niezmienione;

 • pozostawienie okresu kredytowania bez zmian – wówczas raty kapitałowe po zakończeniu okresu odroczenia powiększą się równomiernie o odroczone płatności.

 

Oceń realnie swoje możliwości finansowe przed złożeniem wniosku o zawieszenie rat.

Na jaki okres mogę odroczyć płatność rat/y kapitałowych/ej?

 

Umożliwiamy zawieszenie płatności rat kapitałowych maksymalnie na okres do 6 miesięcy.

 

W jaki sposób dowiem się, jakie kwoty mam wpłacać w trakcie trwania okresu odroczenia oraz po jego zakończeniu?

 

Wraz z aneksem do umowy kredytu otrzymają Państwo nowy zaktualizowany harmonogram spłat.

 

Jak należy uzasadnić konieczność zawieszenia spłaty rat kredytu?

 

We wniosku należy wskazać w jaki sposób pogorszyła się sytuacja finansowa Kredytobiorcy i jak to wpływa na konieczność zawieszenia spłaty rat. Bank nie będzie wymagał składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających aktualną sytuację finansowo-gospodarczą Kredytobiorcy.

 

W jaki sposób można wnioskować o zawieszenie spłaty rat kredytu?
 
Należy wydrukować formularz wniosku, który jest dostępny wyżej.

Wniosek jest również dostępny w naszych placówkach.

 

Wypełniony wniosek, podpisany przez Kredytobiorcę (tzn. wszystkie osoby, które zawarły z Bankiem umowę kredytu) należy dostarczyć do Banku wybierając jeden z poniższych sposobów:

 1. skan/zdjęcie wniosku przesłać na adres e-mail: kredyty@bspilzno.pl, a oryginał dostarczyć do Banku nie później niż w terminie podpisania aneksu do umowy kredytu;

 2. wniosek przesłać na adres naszej siedziby:
  Bank Spółdzielczy w Pilźnie, ul. Grodzka 2 , 39-220 Pilzno;

 3. wniosek złożyć w jednej z placówek Banku:

 • w centrali zlokalizowanej pod adresem: ul. Grodzka 2, 39-220 Pilzno, woj. podkarpackie
  lub
 • w oddziale zlokalizowanym pod adresem: Szerzyny 524, 38-246 Szerzyny, woj. małopolskie

 

Jaki jest warunek skorzystania z odroczenia spłaty rat kredytu?

 

Warunkiem skorzystania z odroczenia spłaty rat kapitału kredytu jest podpisanie aneksu do umowy kredytu, zmieniającego harmonogram spłat kredytu, przez Kredytobiorcę oraz wszystkich Współkredytobiorców - w przypadku kredytu udzielonego kilku osobom, jak również przez Poręczyciela/i - w przypadku, gdy kredyt jest zabezpieczony poręczeniem.

Aneks będzie można podpisać w placówce Banku.

 

Czy odroczenie terminu spłaty rat kredytu jest płatne?


Za rozpatrzenie wniosku i zawarcie aneksu do umowy Bank nie pobiera żadnych opłat ani prowizji.

 

Czy bank udziela odroczenia spłaty rat każdemu klientowi, który złoży wniosek?

 

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie w przyspieszonym trybie, a o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku poinformujemy Państwa niezwłocznie.

  © 2020 Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Wszystkie prawa zastrzeżone
  projekt: bestudio.pl
  Strona główna     ::     Polityka cookies    ::     Bankowość internetowa    ::     Mapa strony     ::     Do góry