Reklamacje

Bank Spółdzielczy w Pilźnie zapewnia klientom możliwość złożenia reklamacji:

 1. osobiście w siedzibieBanku lub w dowolnej placówce Banku, w formie pisemnej lub ustnej do protokołu;

 2. telefonicznie w formie ustnej poprzez kontakt z numerami podanymi na stronie internetowej Banku;

 3. listownie w formie pisemnej na adres siedzibyBanku lub dowolnej placówki Banku;

 4. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres reklamacje@bspilzno.pl;

 5. faksem w formie pisemnej na numery placówek Banku, podane na stronie internetowej Banku.

  Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej  powinna zawierać:

 6. imię i nazwisko lub nazwę klienta;

 7. adres korespondencyjny;

 8. dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta;

 9. oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń;

 10. własnoręczny podpis klienta.

Dodatkowo, w celu ułatwienia identyfikacji klienta, formularz reklamacji może zawierać następujące dane: PESEL, NIP lub REGON.

Wzory formularzy reklamacyjnych stanowią załączniki nr 1-2 do obowiązującego w Banku „Regulaminu rozpatrywania skarg/reklamacji klientów Banku Spółdzielczego w Pilźnie”.

 

Formularz reklamacyjny  - klienci indywidualni

Formularz reklamacyjny - klienci instytucjonalni

 

W przypadku transakcji dokonanych kartami płatniczymi obowiązują formularze reklamacyjne stanowiące załączniki nr 10 (klienci indywidualni) i 11 (reprezentanci klientów instytucjonalnych) do ww. Regulaminu.

 

Formularz reklamacji kartowej - klienci indywidualni

Formularz reklamacji kartowej - klienci instytucjonalni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2020 Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Wszystkie prawa zastrzeżone
projekt: bestudio.pl
Strona główna     ::     Polityka cookies    ::     Bankowość internetowa    ::     Mapa strony     ::     Do góry