USTAWA O ROZPATRYWANIU REKLAMACJI

2015-10-11

USTAWA O ROZPATRYWANIU REKLAMCJI

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 11 października 2015r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (dz.U. z 2015r. poz. 1348). która szczegółowo reguluje zasady i tryb rozpatrywania reklamacji przez instytucje finansowe.

Główne zmiany wprowadzone Ustawą przewidują, że:

1. Bank udziela odpowiedzi na reklamację Klienta na piśmie lub na innym trwałym nośniku informacji,

2. odpowiedź Banku na reklamację powinna zostać udzielona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania z zastrzeżeniem, że w szczególnie skomplikowanych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony do 60 dni,

3. podmioty rynku finansowego, w tym Banki są obowiązane do zamieszczenia we wzorcu Umowy zawartej z Klientem informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania reklamacji,

4. w przypadku złożenia reklamacji przez osobę niebędącą Klientem danego podmiotu rynku finansowego, podmiot ten powinien w terminie 7 dni od otrzymania reklamacji, udzielić tej osobie informacji o trybie i sposobie jej rozpatrzenia,

5. w przypadku braku odpowiedzi ze strony Banku w ciągu 30 dni od otrzymania przez Bank skargi lub reklamacji lub braku przedstawienia uzasadnienia przekroczenia 30-dniowego terminu odpowiedzi na zgłoszenie, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.

Z dniem wejścia w życie Ustawy powołany zostaje Rzecznik Finansowy, do kompetencji którego należeć będzie ochrona Klientów podmiotu rynku finansowego.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Bankiem pod numerem 14 672-10-11 lub z doradcą w placówce.

 

Archiwum wiadomości
© 2018 Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Wszystkie prawa zastrzeżone
projekt: bestudio.pl
Strona główna     ::     Polityka cookies    ::     Bankowość internetowa    ::     Mapa strony     ::     Do góry